در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 زیست دهم

تشریح قلب گوسفند

وسایل و مواد لازم: قلب سالم گوسفند، تشتک تشریح، قیچی، گمانه (سوند) شیاردار

الف) مشاهدۀ شکل ظاهری: سطح پشتی، شکمی، چپ و راست قلب را مشخص کنید.

نشانه های سطح پشتی:

*  حالت برآمده دارد (محدب).

*  رگ های آکلیلی (کرونر) در آن، حالت اُریب است.

*  در این سطح، بیشتر سرخرگ ها دیده می شوند.

نشانه های سطح شکمی:

*  حالت صاف یا تخت دارد.

*  رگ اکلیلی در آن، حالت عمودی دارد.

*  در این سطح، بیشتر سیاهرگ ها دیده می شوند.

تشخیص سمت چپ و راست قلب:

1) قرار دادن سطح پشتی روی سینه و سطح شکمی به سمت جلو در این حالت چپ و راست قلب مطابق دستهای چپ و راست است.

2) سمت چپ قلب ضخامت بیشتری دارد و با لمس کردن، دیوارۀ آن را میتوان تشخیص داد.

3) با وارد کردن سوند به داخل سرخرگ ها و ادامۀ آن، که به کدام حفرۀ قلب وارد می شود. از سرخرگ آئورت سوند به سمت بطن چپ و از سرخرگ شش سوند به سمت راست قلب، هدایت می شود.

ضخامت دیوارۀ قلب در بطن هارا با هم مقایسه کنید. چرا بطن چپ، دیوارۀ قطورتری دارد؟

علت قطور بودن بطن چپ به وظیفۀ آن برمی گردد که با انقباض آن خون به تمام بدن فرستاده می شود و این عمل مستلزم ماهیچه ای قوی و قطور است.

* رگ های اکلیلی را مشاهده و آنها را در جلو و عقب قلب، مقایسه کنید.

رگ های کرونر (آکلیلی) در جلو و عقب متفاوت اند. در جلو حالت مورب و در عقب عمودی هستند.

* در بالای قلب، سرخرگ ها و سیاهرگ ها قابل مشاهده اند. دیوارۀ سرخرگ ها و سیاهرگ ها را با هم مقایسه کنید.

رگ های کرونر (آکلیلی) در جلو و عقب متفاوت اند. در جلو حالت مورب و در عقب عمودی هستند.

* با واردکردن گمانه یا مداد به داخل رگ ها و این که به کجا می روند، می توان آنها را از یکدیگر تمیز داد.

ب) مشاهدۀ بخش های درونی قلب

* گمانه شیاردار را از دهانه سرخرگ ششی به بطن راست واردکنید. دیوارۀ سرخرگ و بطن را در امتداد سوند، با قیچی ببرید. با بازکردن آن، دریچه سینی، سه لختی، برآمدگی های ماهیچه ای و طناب های ارتجاعی را می توان دید.

* به همین روش، سرخرگ آئورت و بطن چپ را شکاف دهید و جزئیات بطن چپ را مشاهده کنید.

* در ابتدای سرخرگ آئورت، بالای دریچه سینی، می توانید دو ورودی سرخرگ های اکلیلی را ببینید.

* با عبور دادن گمانه از میان دریچه های دو لختی و سه لختی به سمت بالا و بریدن دیواره در مسیر سوند، می توانید دیوارۀ داخلی دهلیزها و سیاهرگ های متصل به آنها را بهتر ببینید.

به دهلیز چپ، چهار سیاهرگ ششی و به دهلیز راست، سیاهرگ های زبرین، زیرین و سیاهرگ اکلیلی وارد می شود. اگر رگ های قلب از ته بریده نشده باشد، با گمانه به راحتی می توان آنها را تشخیص داد.