در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 زیست دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 زیست دوازدهم

الف) در چه صورت طول یک رشته پلی پپتیدی ممکن است طویل تر شود؟

در صورتی که رمز پایان به رمزی برای یک آمینواسید تبدیل شود

ب) اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از سه باشد، چه پیامدی مورد انتظار است؟

حالت های زیر ممکن است:

حالت 1:

1) در مورد جهش اضافه: نوکلئوتیدهای اضافه شده در فاصله بین دو رمز قرار گرفته باشند

2) در مورد جهش حذف: نوکلئوتیدهای حذف شده باعت حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند.

پیامد:

1) در این سورت آمینو اسیدهایی مطابق با توای رمزهای اضافه شده به زنجیره پلی پپتیدی اضافه می شود.

2) در این مورث آمینو اسیدهایی مطابق با توالی رمزهای حذف شده از زنجیره پلی پپتیدی حذف می شود.

توالی پروتئین در قبل و بعد از محل جهش، حفظ می شود (تعداد آمینو اسیدهای اضافه یا کم شده یک سوم تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا گم شده است).

حالت ۲:

الف) در مورد جهش اضافه: محل نوکلئوتیدهای اضافه شده درون یک رمز باشد.

ب) در مورد جهش حذف؛ نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند روز به صورت کامل شده باشند

پیامد:

در این صورت امینو اسیدهایی که به زنجیره اضافه یا حذف می شوند لزوما مطابق با توالی نوکلئوتیدهای اضافه با حذف شده نیست.