در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات هشتم

2- یکی از سوره های کوچک جزء سی ام قرآن که در نکوهش ابولهب نازل شده است را قرائت و ترجمۀ آن را بیان کنید.

سوره مَسَد (سوره 111قرآن مجید)

3- به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد؟ فهرست کنید.

پیروی کورکورانه مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی

اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.