در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 نگارش دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 نگارش دوازدهم

پس از مطالعۀ متن بالا، پرسش های زیر را در گروه پاسخ دهید .

1- در این متن، چه نگاه تازه ای به موضوع زمستان دیده می شود؟

فقط با خواندن جمله بهار کلاغ ها زمستان است می فهمیم که زمستان را از زاویه دیگر هم می شود بررسی کرد این که در نبود بلبلیان و گل ها کلاغ ها در زمستان حضور پررنگ تری دارند و انگار فصل خودنمایی آنان است.

2- یا در این متن از واژه ها و آرایه های ادبی مناسب استفاده شده است؟

بله جملات زیر بخشی از آن ها هستند.

موسیقی زمستان غار غار است.

غربت بلبل و بهار

تناقض برف و کلاغ

جانمان بهارانه می شود

بلبلان بر شاخه قلبمان می نشینند

و ….