در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 51 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 51 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت و گو

به نظر شما، افزایش تولید در برخی از شاخه‌های کشاورزی و بی توجهی به تولید کافی غلات چه نتایجی می‌توانست داشته باشد؟

آیا میان افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی با قحطی‌های پیاپی و کمبود مواد غذایی به ویژه نان در دورۀ قاجار ارتباطی وجود دارد؟ در این باره بحث و استدلال کنید.

بله. به دلیل تجاری شدن کشاورزی، به تولید محصولاتی توجه شد که سودآوری برای بازرگانان داشته باشد. این مسئله کشاورزی را از تولید محصولات غذایی اساسی و روزمرهٔ مورد نیاز مردم مانند گندم دور کرد. در نتیجه به تدریج کمبود آذوقه و قحطی در اجتماع شیوع یافت.