در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی

با توجّه به ضابطهٔ هر تابع و مانند نمونه، مجموعهٔ مقادیر یا بُرد هر تابع را مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی
image 99
image 100
image 101

image 102
image 103