در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 51 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 51 زیست یازدهم

الف) به نظر شما چه تفاوت هایی بین دوندگان دوی صد متر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه ای تند و کند وجود دارد؟

در دوندگان دوی صدمتر درصد تار های ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن کند، بیشتر است

ب) کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرفه ای خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارند؟

دوندگان ماراتن

پ) مقدار میوگلوبین ماهیچه های مؤثر در ورزش حرفهای این ورزشکاران چه تفاوتی دارد؟

در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه ها بیشتر است.