در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 51 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 51 مطالعات نهم

4. گفت و گو کنید: به نظر شما کشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها بر پایه فروش مواد اوّلیه و خام مانند نفت است، در حال و آینده با چه مشکلاتی روبه رو می شوند و چه تغییراتی باید در اقتصاد خود ایجاد کنند؟

اتمام مواد اولیه و نفت خام، کاهش درامد، وابستگی اقتصادی، سیاسی، دخالت بیگانگان. باید سعی شود تا از اقتصاد متکی به تک محصولی بودن خارج شده و تولیدات غیر نفتی را جایگزین و مبنای اقتصاد و درآمد قرار داد.