در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 تاریخ دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به پرسش‌های مربوط به آن پاسخ دهید.

«در هر جایی که زراعت این نبات [سیب زمینی] معمول و متداول شد، بلای قحط و مَجاعه آنجا راه ندارد و هیچ یک از حبوبات جای گندم را نمی‌گیرد. گیاه سیب زمینی که قوتش جزئی کمتر از گندم است. پس هرگاه در تمام نقاط ایران زراعتش را چنانچه شایسته است معمول و مُجری دارند، فواید عمده‌ای عاید زارعین و ملاکین خواهد شد» (روزنامۀ فلاحت مظفری، نمرۀ 8، سنبله 2 یونت 3 ئیل 41341 قمری (ص 109).

1- به نظر شما مطالعه دربارۀ غذاها چه نقشی در فهم تاریخ اجتماعی یک دوره می‌تواند داشته باشد؟

درک سطح زندگی مردم و توان مالی و قدرت خرید آنان، نگرش آنها نسبت به مسئله تغذیه، مناسبات اقتصادی میان مردم و نقش نیروهای تولید کننده، نوع نگاه دولت و حکام به مسائل کشاورزی و تجارت.

2- با مطالعۀ متن، برداشت خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید و دربارۀ نظرات خود بحث و گفت‌وگو کنید.

توجه به تنوع محصولات و نیازهای غذایی مردم و ترس از کمبود آذوقه در بین مردم و ….