در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی سوم

1- یک مربّع روی کاغذ بکشید و دور آن را قیچی کنید. با تا کردن، مربّع را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. یک قسمت آن را رنگ کنید. با تا کردن مجدّد، هر قسمت مربّع را نیز به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

image 18

توضیح دهید که چرا این کسرها مساوی‌اند. در همه آنها نصف مربع رنگ شده فقط تقسیم‌بندی بیشتر شده است.

3- با استفاده از نتیجه‌ی فعّالیت بالا برای هر ردیف از شکل‌ها یک تساوی کسر بنویسید.

image 19

4- با استفاده از شکل زیر تساوی کسرها را کامل کنید.

image 20

برچسب شده در: