جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی هشتم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی هشتم

1- در سال گذشته با درس توان آشنا شدید. عبارت‌های کلامی را به صورت جبری و عبارت‌های جبری را به صورت کلامی بنویسید.

– هر عدد به توان یک، برابر خود عدد می‌شود.

 a1=a


– یک به توان هر عدد، برابر یک می‌شود.

 1a=1


– در ضرب دو عبارت توان دار با پایه‌های مساوی، یک پایه را می‌نویسیم و توان‌ها را با هم جمع می‌کنیم. 

a2×a5=a7

– ba×ca=(bc)a

 
– a0=۱(a≠۰) 


– صفر به توان هر عدد مثبت، برابر صفر می‌شود. 0b


– مربع یا مجذور عدد a2

2- الف) در عبارت جبری 2n−1 به جای n عددهای طبیعی (1,2,3,…) قرار دهید و الگوی عددی متناظر را بنویسید.

1,3,5,7,9,…

ب) در عبارت جبری 2m+1 به جای m عددهای طبیعی (0,1,2,3,…) قرار دهید و الگوی عددی متناظر را بنویسید.

1,3,5,7,9,…

آیا دو الگوی عددی با هم تفاوت دارند؟ 

خیر

3- شکل‌های زیر با چوب کبریت و با الگویی مشخص ساخته شده‌اند. شکل n‌ام با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟

جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی هشتم

در اینجا پاسخ چهار دانش آموز را می‌بینید. توضیح دهید هر کدام از آنها پاسخ خود را چگونه به دست آورده است؛ سپس مانند نمونه‌ها، شکل‌هایی رسم کنید که روش ماهنوش را مشخص کند و بین شکل‌ها و عبارت‌های جبری رابطه برقرار کنید.

پاسخ‌های ماهنوش، ماهرو و مهتاب را ساده کنید. آیا با پاسخ ماهرخ یکی هستند؟

 بله

۴+(n−۱)×۳=۴+۳n−۳=۳n+۱ : پاسخ ماهنوش
۱+n+n+n=۳n+۱ : پاسخ ماهرو
n+۱+(n×۲)=۳n+۱ پاسخ مهتاب

آیا شما هم روشی برای شمارش چوب کبریت‌ها و یافتن جمله n‌ام دارید؟

۷ + (n+۲) ۳

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه