در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 زیست دهم

با توجه به شکل بافت گرهی در قلب، اهمیت دو مورد زیر را در کار قلب توضیح دهید:

1) فرستادن پیام از گره دهلیزی بطنی به درون بطن، با فاصله زمانی انجام می شود.

اهمیت این فاصلۀ زمانی در این است که فرصت کافی برای پر شدن بطن ها وجود داشته باشد. در این فاصله خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود و بطن ها با خون پر می شوند.

2) انقباض بطن ها از قسمت پایین آنها شروع می شود و به سمت بالا ادامه می یابد.

چون بطن ها خون را به سمت بالا و به درون سرخرگ ها می فرستند برای تخلیۀ کامل بطن بهتر است انقباض از پایین شروع و به سمت بالا ادامه یابد.