در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 زیست یازدهم

با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هریک از انواع اسکلت درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت هایی دارند. نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

بر اساس منابع پاسخ ها میتواند متفاوت باشد. به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه جانور ، حجم وزن بیشتری پیدا می کند که باعث سنگین شدن جاندار می شود . این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه جانور می شود.