در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 مطالعات هشتم

4- درس را بخوانید و 4 مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان را در مکه بیان کنید.

تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدا؛ منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر؛ آزار و شکنجه مسلمانان تا سرحد مرگ؛ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان؛ توطئه برای قتل پیامبر

5- پرس وجو کنید سرانجامِ عهدنامۀ تحریم اقتصادی مشرکین چه بود؟

مشرکان پیماننامه تحریم اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را درون صندوقچه ای در کعبه نهادند. پس از سه سال پیامبر اسلام با اشاره فرشته وحی خبر داد که آن پیماننامه را موریانه خورده است و تنها عبارت «باسمک اللهم» از آن باقی مانده است. مشرکان وقتی صندوقچه را گشودند با شگفتی درسی خبر رسول خدا را دریافتند و ناگزیر شدند دست از محاصره بردارند و مسلمانان به زندگی عادی خود بازگردند و این یک پیروزی بزرگ برای آنان به شمار می رفت.

6- با توجه به نمودار صفحۀ قبل، بگویید چه حوادثی زمینه ساز مهاجرت رسول خدا از مکه به مدینه شد؟

پیمان نامه های پیامبر با مردم یثرب (عقبه اول و دوم)؛ توطئه مشرکان برای قتل حضرت محمد (ص)

7- کدام یک از وقایعی که روی خط زمان مشاهده می کنید مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفته است؟ هم اکنون از آن واقعه چند سال می گذرد؟

مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه مبنای تاریخ و تقویم مسلمانان قرار گرفت و از آن زمان تاکنون 1333 سال شمسی و 1435 سال قمری می گذرد.