در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 مطالعات هفتم

3. مردم چگونه می توانند با مشارکت خود، مسئولان اداره شهر یا روستا را، برای حفاظت شهر یا روستا یا وظایف دیگر شهرداری ها یا دهیاری ها، یاری رسانند؟

تفکیک زباله ها – نریختن زباله در خیابان، پارک و … – عدم سد معبر در کوچه ها و خیابان ها – پرداخت به موقع عوارض شهرداری – رعایت قوانین مربوط به شهرداری