در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 53 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

image 80
image 81