در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 53 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 53 زیست دهم

با توجه به چرخه ضربان قلب، به موارد زیر پاسخ دهید:

الف) در هر مرحله از چرخه قلبی، وضعیت دریچه های قلبی را بررسی، و باز یا بسته بودن آنها را مشخص کنید.

image 50

ب) با توجه به زمان های مشخص شده در چرخه قلبی، تعداد ضربان طبیعی قلب را در دقیقه محاسبه کنید.

با توجه به آنکه برای انجام هر چرخۀ قلبی، 0/8 ثانیه زمان لازم است:

(0.8 ثانیه) / (60 ثانیه × 1 ضربان) = 75 ضربان

یعنی قلب در هر دقیقه حدود 75 بار ضربان دارد.