در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 53 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 53 مطالعات نهم

5. سواد و آموزش نقش مهمی در پیشرفت یک کشور دارد. در گروه خود، فهرستی از مشکلاتی را که مردم یک کشور دراثر پایین بودن سطح سواد و محروم بودن از آموزش با آن مواجه می شوند، تهیه کنید و بخوانید.

مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نداشتن نیروی جوان و متخصص فعال و کارامد، عدم پیشرفت کشور، نا آگاهی از اوصاع کشور و جهان، دخالت بیگانگان، استثمار توسط کشورهای قدرتمند.