در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 54 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 54 تاریخ دوازدهم

فکر کنیم و پاسخ دهیم

به نظر شما چرا امیرکبیر دستور داد، استادان و معلمان مدرسۀ دارالفنون از کشورهایی غیر از روسیه و انگلستان (مانند فرانسه و اتریش) استخدام شوند؟

با توجه به پیشینهٔ استعماری کشورهای روسیه و انگلیس و اهداف جاه‌طلبانهٔ آنان نسبت به ایران، امیرکبیر هرگز به عملکرد آنان اعتماد نداشت و مایل نبود اتباع این کشور را در دارالفنون به کار گیرد تا این مؤسسهٔ آموزشی را به عنوان پایگاهی برای نفوذ فرهنگی و مطامع سیاسی خود درآوردند.