در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 54 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 54 زیست دهم

گفتیم که برون ده قلبی دربزرگسالان، درحالت استراحت حدود پنج لیتر در دقیقه است. با توجه به تعداد ضربان قلب در دقیقه، حجم ضربه ای را برحسب میلی لیتر محاسبه کنید.

برونده قلب = حجم ضربه ای × تعداد ضربان قلب در دقیقه

5 lit = 5000 cc = 5000 ml

5000 = حجم ضربه ای × 75

5000 ÷ 75 = 66/1

یعنی در هر ضربان حدود 66 میلی لیتر خون از بطن وارد سرخرگ می شود.

بطن چپ  ←  آئورت

بطن راست  ←  سرخرگ شش