در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 55 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 55 مطالعات هفتم

5. کاربرگۀ شمارۀ (5) اشکال ناهمواری ها و دشت ها و جلگه های ایران را در کلاس انجام دهید.

image 10

کاربرگۀ شمارۀ (5)

دشت و جلگه

1. روی مُدل، کنار شماره ها، کلمه جلگه، دشت، کوهپایه، قلّه و رشته کوه را بنویسید.

2. نام جلگه ها و دشت هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید. جلگه ها را با مداد سبز رنگ کنید.

۶.  کاربرگۀ شمارۀ (6) ایران در جهان را در کلاس انجام دهید.

کاربرگۀ شمارۀ (6)

ایران در جهان

1. روی نقشه، نام قاره های جهان را بنویسید.

2. نام اقیانوس های جهان را بنویسید.

3. نام بزرگ ترین مدار (استوا) را بنویسید.

4. نام نصف النهار مبدأ را بنویسید.

5. محل کشور ایران را با مداد رنگی رنگ آمیزی و مشخص کنید.

6. ایران در کدام قاره قرار دارد؟

7. ایران به کدام اقیانوس نزدیک تر است؟

8. ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شمالی یا جنوبی؟

9. ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شرقی یا غربی؟

10. نقشه را با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید.

image 11

6- آسیا

7- اقیانوس هند

8- نیمکره شمالی

9- نیمکره شرقی