در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دهم انسانی

الف) طول یک فنر در حالتی‌که به آن هیچ وزنه‌ای آویزان نشده است 5 سانتی‌متر است و به‌ازای هر کیلوگرم وزنه‌ای که به آن آویزان شود، نیم سانتی‌متر به طول آن افزوده می‌شود.

طول فنر را در شکل‌های زیر مشخص کنید.

image 420
image 421
جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دهم انسانی

ب) جدول زیر را تکمیل نمایید. 

a207521اندازه وزنه برحسب (کیلوگرم)
پنج + نیم a 15 8/5 7/5 6 5/5طول فنر برحسب (سانتی‌متر)
جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دهم انسانی

پ) اگر تابع طول فنر را با f نشان دهیم، مقادیر f(1) و f(4) و f(8) و f(10) (بر حسب سانتی‌متر) را محاسبه کنید.

image 422


ت) نقاط به‌دست آمده از قسمت قبل را در یک دستگاه دو محور عمود بر هم، مشخص کنید. نقاط حاصل را به هم وصل کنید.

image 423