در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات نهم

1. کاربرگه شماره (7) را انجام دهید.

کاربرگه شماره 7

                      نقشۀ سیاسی ایران در آستانه تاٴسیس حکومت صفویه

image 25

حاکمان محلی ایران در آستانه تأسیس حکومت صفویه

به نقشه بالا دقت کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

1. در آستانه شکل گیری حکومت صفویه، تقریباً چند حکومت محلی در ایران وجود داشت؟

14 حکومت

2. در آستانه شکل گیری حکومت صفویه، کدام کشورها ایران را تهدید می کردند؟ روی نقشه مشخّص کنید.

عثمانی و ازبک ها

3. جدول را کامل کنید.

تهدیدهای داخلی: ا) فراوانی قدرت های محلّی و اقوام گوناگون 2) عدم حکومت واحد و قدرتمند 3) جنگ های داخلی

تهدیدهای خارجی: 1) لشکرکشی سپاهیان عثمانی 2) حملات ازبک ها به مرزها

پیامدها و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی: از رونق افتادن تجارت 2) عدم یکپارچگی فرمانروایی

در سراسر ایران 3) عدم مذهب مستقل 4) عدم همبستگی و اتّحاد 5) از بین رفتن امنیت و آرامش شهرها