در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات چهارم

1- بعد از ورود آریایی ها به ایران، اوّلین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟

مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیااکو تشکیل دادند.

2- محلّ سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور آنها خط بکشید.

image 7

3- با توجّه به تصاویر، بگویید اگر شما به تپه ی هگمتانه و موزه ی آن رفته بودید، کدام اشیا برایتان جالب تر بود؟ چرا؟ در این باره گفت وگو کنید.

image 6

4- هنگام بازدید از موزه ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟ در این مورد پرس وجو کنید و نتیجه را بنویسید.

سکوت را رعایت کنیم

به اشیا دست نزنیم

عکس برداری و فیلم برداری نکنیم.