در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام های آسمانی هفتم

رفتار اشخاص بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می‌خواهد.خوش اخلاق: به او کمک می‌کند
بد اخلاق: با ترش‌رویی او را از خود دور می‌کند
مادرش از او می‌خواهد در انجام کاری کمکش کند.خوش اخلاق: با روی خوش به او کمک می‌کند.
بد اخلاق: یا انجام نمی‌دهد، یا به سختی کاری انجام می‌دهد.
کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او عذرخواهی می‌کندخوش اخلاق: عذر او را می‌پذیرد و می‌بخشد.
بد اخلاق: با او تندی می‌کند و عذرش را نمی‌پذیرد