د راین نوشته با جواب فعالیت صفحه 57 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 57 تفکر و سبک زندگی هشتم

درباره روش های دیگر مهار نفس خودت فکر کن و پاسخ بده.

ایمان به معاد و اینکه حساب و کتابی در کار است

فکر کردن قبل از عمل کاری و تقویت قدرت تفکر

تقویت ایمان به خدا

تقویت نیروی بازدارندگی به کمک خداوند یا همان تقوا