در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 57 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 57 مطالعات نهم

2. پس از مطالعه متن توضیح دهید که با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد.

تغییرات سیاسی: تشکیل حکومت واحد و قدرتمند، دفع دشمنان خارجی (عثمانی ها و ازبکان)

مذهبی: رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینی

اجتماعی: ایجاد وحدت بیشتر در کشور.