در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 57 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 57 مطالعات هشتم

١- پس از مطالعۀ درس، با یکدیگر همفکری کنید و دلایل بروز فتنه ها و جنگ ها علیه حکومت امام علی (ع) را بیان کنید.

الف) اصرار امام علی(ع) برعمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسلامی.

ب) فتنه جویی سه گروه ثروت اندوزان (ناکثین). ریاست طلبان (فاسطین) و ساده اندیشان (مارقین یا خوارج)