در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 ریاضی دهم انسانی

یک کارخانهٔ تولید لوله‌های آبیاری کشاورزی در هر ساعت 0/3 کیلومتر لوله تولید می‌کند.

image 424

300=1000*0/3

اگر متراژ لوله‌ای را که این کارخانه پس از x ساعت تولید می‌کند، برحسب متر با f(x) نشان دهیم. جدول زیر را برای f(x) به‌ازای مقادیر مختلف x کامل نمایید.

54321x برحسب ساعت
 1500 1200 900 600 300f(x) برحسب متر

نقاط به‌دست آمده از جدول قسمت قبل را در یک دستگاه دو محور عمود بر هم مشخص کنید. نقاط حاصل را به هم وصل کنید.

جواب فعالیت صفحه 58 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 58 ریاضی دهم انسانی