در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 زیست دهم

پیوسته بودن مویرگ ها در مغز و ناپیوسته بودن آنها در مغز استخوان چه مزیتی دارد؟

بین شکل و عمل هریک از مویرگ ها، رابطۀ مستقیمی وجود دارد. هرجا لازم باشد مواد زیادی بین مویرگ و اندام مبادله شود منافذ بیشتر و گشادتر به وجود آمده است، مثل مغز استخوان. در اینجا لازم است سلول های ساخته شده نیز به مویرگ وارد شوند.

در بعضی قسمت ها مثل مغز ورود مواد باید به شدت کنترل شود تا هر ماده ای وارد و خارج نشود. این اندام فقط به اکسیژن و گلوکز نیاز دارد بنابراین مویرگ های پیوسته در آن بوجود آمده است.

در بعضی اندام ها مثل روده و کلیه نیز منافذ روی مویرگ زیاد هستند، ولی این منافذ کنترل شده هستند تا جذب و دفع مواد با کنترل صورت گیرد.