در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم

1- سعیده از مادرش تعدادی سکّه گرفت. او می‌خواست بداند چقدر پول دارد. پول‌هایش را به مدرسه برد و مانند شکل زیر روی میز قرار داد.

image 505

او با دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی که از آموزگار گرفته بود، همان عدد را به‌صورت زیر درست کرد و به معلّم خود نشان داد.

image 508

امّا آموزگار یک وسیله‌ی دیگر به کلاس آورده بود. به سعیده گفت: حالا از چرتکه استفاده کن و با انداختن مهره در میله همان عدد را درست کن. سعیده هم دست به کار شد. آموزگار از او خواست با کامل کردن جدول، عدد را بسازد تا کم کم متوجّه شود که چقدر پول دارد. سعیده عدد را از جدول خارج کرد و نوشت: 231

جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم

آموزگار هم این عدد را برایش خواند و گفت: دویست و سی و یک

image 506

2- آموزگار دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی را به گروه‌های 2 نفره‌ی کلاس داد. سپس از آن‌ها خواست به تعداد دسته‌هایی که او می‌گوید، از هر کدام بردارند و یک عدد درست کنند. شما هم این عددها را درست کنید و در جدول ارزش مکانی قرار دهید. سپس عدد را از جدول خارج کرده و با رقم و با حروف بنویسید.

3 دسته‌ی صدتایی 4 دسته‌ی ده تایی و 7 تا یکی.
به عدد: 347
به حروف: سیصد و چهل و هفت

image 504

5 دسته‌ی صدتایی 3 دسته‌ی ده تایی و 4 تا یکی.
به عدد: 534
به حروف: پانصد و سی و چهار

image 507

3- الگوها را ادامه دهید.

100,200,300,400,500,600,700,800,900

صد، دویست، سیصد، چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد 

برچسب شده در: