در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 59 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 59 مطالعات نهم

3. الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید.

تبریز، قزوین، اصفهان

ب) علت تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید.

شاه اسماعیل صفوی تبریز را به پایتختی برگزید تا هم به مرکز قدرت معنوی خاندان خود در اردبیل نزدیک باشد و هم از جایگاه استقرار پیروان و فداییان پرشور خود، ایلهای ترکمان شیعی مذهب در سرزمین آناتولی ، فاصله زیادی نداشته باشد.

مهمترین دلایل تغییر پایتخت از تبریز به قزوین

1. نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی تبریز

2. وجود عثمانی ها در غرب و نزدیکی آنها به پایتخت

3. قرار گرفتن شهر تبریز در مسافت دوری از شرق جهت سرکوب ازبکان

4. واقع نشدن شهر تبریز در مرکز امپراطوری صفوی

5. مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین نسبت به تبریز

6. عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان

7. علاقهُ شاه طهماسب برای تغییر دادن پایتخت

یکی از نکات مهمی که در انتخاب قزوین به پایتختی مورد توجه شاهان صفوی قرار نگرفته بود مشکل کم آبی قزوین بود. مشکل کمبود آب قزوین از یک سو، و محاسن شهر اصفهان از سوی دیگر، در آن زمان موجب شد که شاه عباس پایتخت خود را به اصفهان منتقل سازد. اصفهان از آب فراوان زاینده‌رود برخوردار و دارای مرکزیت جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب ، و سمرقند و بخارا در شرق ، قرار داشت . علاوه بر این ، فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب زاینده رود) اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی (در دوره آل زیار) و پایتخت حکومتی (در دوره سلجوقیان) انتخاب شود.

4. دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

بی کفایتی شاهان بعد از شاه عباس

دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان

مالیات های سنگین

حمله محمود افغان

خرافاتی بودن شاه سلطان حسین

دخالت درباریان سودجو در امور