در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 59 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 59 مطالعات هشتم

2- کاربرگۀ شمارۀ (6) منشور حکومتی امام علی (ع) را انجام دهید.

                      کاربرگۀ شمارۀ 6    منشور حکومتی امام علی (ع)

وقتی امیرالمؤمنین علی (ع)، مالک اشتر یکی از یاران خود را به حکومت مصر منصوب کرد، به او نامه ای نوشت. این نامه یکی از مهمترین اسناد سیاسی و حقوقی تاریخ اسلام است. در این نامه، امام ویژگی های حکومت اسلامی، و روابط متقابل مردم و حاکمان را بیان کرده است.

فرازهایی از این نامه را مرور کنید و بگویید هر فراز مربوط به کدام یک از اصول حکومتی آن حضرت است.

image 53

4- با مطالعۀ درس، سه ویژگی برای حکومت معاویه بنویسید. این ویزگی ها چه مغایرتی با دستورات اسلام داشت؟

سیاستمداری فریبکار – پیمان شکن – ظالم

این صفات و ویژگی ها جایگاهی در اسلام ندارند.