در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 تاریخ یازدهم انسانی

جست وجوی نقادانه با تکیه بر شواهد و مدارک

 قسمتی از متن کتاب «عجائب المقدور فی نوائب تیمور» ابن عربشاه دربارهٔ کشتار مردم اصفهان به دستور تیمور:

»تیمور کسان خویش به ضبط شهر فرستاد، به هر کوی و برزن جمعی از آنان برگماشت و در هر ناحیت و مَحلّت گروهی پراکنده داشت و آنان سر به تبهکاری و دست به آزار اهالی برآوردند. مردم را بنده وار به خدمت گرفتند و آزار و ستم از حد به در بردند. اهل اصفهان که شیوه ی حمیّت داشتند و مرگ را بدان زبونی و خواری ترجیح می نهادند، داستان این تطاول با رئیس خود در میان آوردند و می گفت من شبانگاه طبل می نوازم چون بانگ آن شنیدید هرکس در میهمان خود درآویزد و چنانکه خواهد خون وی بریزد… پاسی از شب بگذشت. بانگ طبل برخاست و باران مرگ بر تیموریان فرو بارید. مردم شهر شش هزار تن از آنان بکشتند… چون شب به پایان آمد تیمور از ماجرا آگاه شد و به دمدمه ی دیو ناپاک از راه برفت… شمشیر خشم برآهیخت و ترکش ستم بگشود و چون سگ گزنده یا پلنگ درنده به شهر درآمد… بفرمود تا جان ها تباه سازند و خون ها بریزند… زندگان را به دست مرگ سپارند و مال ها به یغما ببرند، آبادی ها ویران کنند و کشت ها بسوزند… کودکان کشته برخاک افکنند… نه برسالخورده بخشایند و نه بر خردسال رحمت آرند… بالجمله از شهرنشینان تنی زنده نگذارند.» (ابن عربشاه، عجائب المقدور فی نوائب تیمور، ص 48ــ49)

 متن فوق را به دقت بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1- به نظر شما متن فوق به عنوان بخشی از یک کتاب تاریخی از نوع تک نگاری، حاوی چه نوع اطلاعاتی است و از چه اهمیتی برخوردار است؟

این متن بیانگر هجوم تیمور لنگ به ایران و غارت شهرهای ایران می باشد و این که مردم ایران حاضر به تمکین از متجاوزان نشدند و از جان خود گذشتند.

2- با توجه به متن، آیا نگاه ابن عربشاه نسبت به سیاست های تیمور منتقدانه است؟ به چه دلیل؟

بخشی از متن می گوید آنان سر به تبهکاری و دست… و آزار و ستم از حد بردند اهل اصفهان که شیوده حمیت داشتند مرگ را به خوار شدن ترجیح دادند.

این نوع بیان نشان می دهد دیذگاه منتقدانه نسبت به عملکرد تیمور داشته است.