در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوازدهم تجربی

یکی از دغدغه‌های این روزها بحث کاهش بارندگی در کشورمان است که خسارات بسیاری را به بار می‌آورد. در نمودار زیر میزان بارندگی سالانه سه شهر گرگان، زاهدان و ارومیه از سال 1375 تا سال 1394 (برحسب میلی‌متر) آورده شده است. به‌طور مثال در شهر ارومیه در سال 85، میزان بارندگی 372 میلی‌متر و در سال 90، 334 میلی‌متر بوده است که روند نزولی بارندگی را در این شهر نشان می‌دهد. همچنین در شهر گرگان در سال 85، میزان بارندگی 522 میلی‌متر و در سال 90، 724 میلی‌متر بوده است که روند صعودی بارندگی را در این شهر نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوازدهم تجربی
جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوازدهم تجربی

الف) از سال 75 تا 91، در چه فاصله‌های زمانی، میزان بارندگی در شهر گرگان روند صعودی داشته است؟

از سال1380 تا سال 1390

ب) از سال 91 تا 94، در چه فاصله‌های زمانی، میزان بارندگی در شهر ارومیه روند نزولی داشته است؟

در بازه زمانی 91 تا 92 و بازه زمانی 93 تا 94