در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

1-  با دقّت در شکل‌ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 100 تایی می‌شود 1000 تا

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 10 تایی می‌شود 100 تا

ab0a6b25 9028 4b35 97da 7064743708cd97831a0e eef1 468c b534 c0759ce8d9a3
جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا یکی می‌شود 10 تا

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 100.000 تایی می‌شود 1 میلیون

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 10000 تایی می‌شود 100 هزار

20804d7b 4f20 4144 930b 447380b37204477d41d1 76d6 43d5 8bbb bb8a1fb6f865
جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 1000 تایی می‌شود 10 هزار

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 100 میلیون می‌شود یک میلیارد
1000 تا یک میلیون می‌شود 1 میلیارد

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

10 تا 10 میلیون می‌شود 100 میلیون

158b3d41 2eeb 4c1a aea8 7ca00dd82cf914ff514f 0f54 4995 91c8 ea3f2a458a8c

10 تا یک میلیون می‌شود 10 میلیون

2- جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم

یک میلیارد را می‌نویسیم: 1.000.000.000

3- الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

900,000,000 و 800,000,000 و 700,000,000 و 600,000,000 و 500,000,000 و 400,000,000
1,000,000,000و 990,000,000 و 980,000,000 و 970,000,000 و 960,000,000 و 950,000,000
1,000,000,000و 999,000,000 و 998,000,000 و 997,000,000 و 996,000,000 و 995,000,000
1000 میلیون و 900 میلیون و 800 میلیون و 700 میلیون و 600 میلیون و 500 میلیون

4- عددهای یک هزار، یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی زیر بنویسید.

 هزارمیلیونمیلیارد
 یدصیدصیدصیدص
یک هزار0001        
یک میلیون0000001     
یک میلیارد0000000001  

برچسب شده در: