در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 زیست دهم

اگر چه سوخت‌های فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزیۀ پیکر جانداران به وجود آمده‌اند؛ اما امروزه سوخت زیستی به سوخت‌هایی می‌گویند که‌ از جانداران امروزی به دست می‌آیند. مزایا و زیان‌های سوخت‌های فسیلی و زیستی را از دید محیط زیستی با هم مقایسه کنید.

پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دهم

زیان های سوخت های فسیلی: 

1 _تمام می شوند و تجدید ناپذیرند 

2 _محیط زیست را با سوختنشان آلوده می کنند 

3 _باعث گرم شدن زمین می شوند.( چون این سوخت ها با سوختن خودشان موادی مانند کربن  دی اکسید تولید می کنند.مولکول های کربن دی اکسید در جو زمین قرار گرفته و نمی گذارند  قسمتی از انرژی گرمایی خورشید که توسط زمین منعکس می شود، از جو زمین خارج شود و به  این صورت سبب گرم شدن زمین می شود)

4 .تولید گازهای مضر مانند کربن مونوکسید و دی اکسید گوگرد باعث و ایجاد باران های اسیدی.

مزایای سوخت های فسیلی: 

1 .با سوزاندن مقدار کمی از سوخت های فسیلی انرژی زیادی بدست می آید. 

2 .این انرژی ها ارزان تر نسبت به سایر منابع هستند. 

3 .دارای انرژی گرمایی بالایی هستند.