در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم

5- به کمک معلم، چند کره جغرافیایی را به کلاس بیاورید؛ به طوری که هر گروه، یک کره در اختیار داشته باشد. سپس در هر گروه:


الف) طول و عرض جغرافیایی یک مکان را که درجه آن صفر است، روی کره نشان دهید.


پاسخ: محل برخورد خط استوا و نصف النهارمبدأ (نقطه ای در اقیانوس اطلس)

ب) سه مکانی را که روی یک مدار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان عرض جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟

پاسخ: (بله، چون هر سه نقطه نسبت به خط استوا به یک اندازه فاصله دارند.)بله، کلیه مکان‌هایی که روی یک مدار قرار دارند دارای عرض جغرافیایی یکسانی هستند ولی طول آنها متفاوت است.

پ) سه مکانی را که روی یک نصف‌النهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟


پاسخ: بله چون هرسه نقطه نسبت به نصف النهارمبدا به یک اندازه فاصله دارند .

6- کاربرگه ‌های شماره ۱ و ۲ را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم

١. نزدیک ترین طول و عرض جغرافیایی به هر یک از مکان های زیر را بنویسید.

رودبار:( ۲۸N و ۵۸ )

رفسنجان:( ۳۰N و ۵۶۴ )

یزد:( ۳۲N و ۵۴ )

بندرعباس ( ۲۷N و ۵۶ )

٢. نام شهر یا روستایی را که در نقاط زیر واقع شده است، به طور تقریبی بنویسید.

۳۰N و ۲۶ ۵۸°E ( سردشت) 9N و ۳۰ ۳۰,۶E ۵ (بردسیر) N ۵۵ , و ۳۱ ۶E ۵ ( بهاباد)

٣. به نظر شما، آیا ممکن است برای نشان دادن طول و عرض جغرافیایی مکانی در کشور ایران از علامت های غرب و جنوب استفاده کنیم؟ چرا؟

خیر، زیرا ایران با توجه به استوا در نیمکره شمالی و با توجه به نصف النهار مبدأ در نیمکره شرقی زمین قرار دارد.