در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات هشتم

2- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟

خیر – زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و او نیز به خاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری بکند تا همه کارها را به خوبی کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری درهنگام پذیرایی از میهمان ها کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها انجام دهد، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود

3 -شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ روی یک کاغذ بنویسید.

خرید برای خانه – نظافت منزل – چیدن وسایل خانه- آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها

4- چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ بیان کنید.

همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف –کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی

همچنین ببینید: سوالات درس ۱ مطالعات هشتم

5- به نظر شما کدام مکان ها در محله می تواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک کند؟

مساجد – حسینیه ها – دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف – پایگاه بسیج – خانه های ریش سفیدان و معتمدان محل

6 -به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید.

خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی –عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها – حسادت و عداوت