در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی هشتم

1- در دورهٔ دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می‌توان کسر را ساده کرد.

کسرهای زیر را مانند نمونه ساده کنید.

image 299

2- بعضی از عبارت‌های جبری را نیز می‌توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت:

خاصیت توزیع پذیری a(b+c)=ab+ac

(تبدیل به ضرب) تجزیه کردن ab+ac=a(b+c)

با توجه به تساوی بالا، عبارت‌ها را به ضرب تبدیل کنید.

(5b+8c)5ab+8ac=a

x(1+y)= x+xy

5ab+3b= b(5a+3)

3a+ab= a(3+b)

3- برای تجزیهٔ یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می‌کنیم و بیرون پرانتز می‌نویسیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می‌توان عبارت‌ها را به صورت ضرب نوشت:

image 227

با توجه به تساوی بالا، عامل مشترک دو جملهٔ عبارت جبری چیست؟ 3a2b2

با ضرب کردن چه عبارتی در جملهٔ مشترک، جملهٔ اول عبارت ساخته می‌شود؟ 2b

با ضرب کردن چه عبارتی در جملهٔ مشترک، جملهٔ دوم عبارت ساخته می‌شود؟ 3a

حالا این تساوی را کامل کنید.

3a2b2(2b+3a)= 6a2b3+9a3b2

4- با توجه به سؤال صفحه قبل، عبارت‌های جبری زیر را تجزیه کنید.

ab+ac= a(b+c)

ab−ac= a(b−c)

5ab+3abc= ab(5+3c)

6ab+3a2= 3a(2b+a)

4x2y+6xy2= 2xy(2x+3y)

8x2y3−4xy2= 4xy2(2xy−1)

5- ابتدا صورت و مخرج کسر را تجزیه و سپس آن را ساده کنید.

جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس تجزیه عبارت های جبری

برچسب شده در: