در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم

1- در یک دبستان که 150 نفر دانش آموز دارد، 24 نفر دانش آموز پایه‌ی پنجم هستند.

الف) نسبت تعداد دانش آموزان پایه‌ی پنجم این دبستان را به تعداد کلّ دانش آموزان تعیین کنید. این نسبت را تا حدّ امکان ساده کنید.

ب) یک نسبت مساوی با نسبت به دست آمده بنویسید که مخرج آن 100 باشد.

image 75

2- هر سال از اوایل شهریور ماه، مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میانکاله آغاز می‌شود. یک‌سال، 10000 قو و 20000 اردک به این تالاب آمدند. پس از پایان فصل مهاجرت، 200 قو و 1000 اردک در این تالاب باقی ماندند. تعیین کنید:

الف) چند درصد از هریک از این پرندگان در تالاب ماندند؟
ب) چند درصد از هریک از این پرندگان به محلّ اوّلیه‌ی خود بازگشتند؟

image 76

برچسب شده در: