در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 60 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 60 علوم چهارم

1-درگروه خود، مانند شکل زیر، آهنربایی را به وسایل فلزی مختلف، نزدیک کنید.

مشاهده های خود را در جدول بنویسید.

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

فقط وسایل آهنی جذب آهن ربا می‌شوند.

جذب آهن ربا نمی‌شودجذب آهن ربا می‌شودنام وسیله‌های فلزّی
  +میخ آهنی
  +قیچی
+ قاشق فلزی
 +پیچ و مهره
 +گیره‌ی کاغذ
 + سیم مسی
 + ورق آلومینیومی
 + سکه

برچسب شده در: