در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 60 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 60 مطالعات هفتم

١. کاربرگۀ شمارۀ (7) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید.

کاربرگۀ شمارۀ (7)

نمودارهای آب و هوایی

به جدول میانگین بارش و دمای ماهانه ایستگاه شهرکرد توجه کنید و با استفاده از اعداد آن ابتدا نمودار بارش را به صورت ستونی و سپس نمودار دما را به صورت خطی کامل کنید.

image 12