در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

image 229