در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 علوم سوم

1- آینه را روبه روی صورت خود بگیرید و تصویر خود را در آن مشاهده کنید.

۲- آینه را در فاصله ی کمتر از ۱۰ سانتی متری چشم خود نگه دارید. از دوست خود بخواهید بادکنک را به طرف بیرون بکشد. برای تصویر شما چه اتفاقی می افتد؟ تصویر شما در این حالت با حالت قبلی چه تفاوت هایی دارد؟

آینه ی مقعر می شود و تصویر خود را کوچکتر و وارونه می بینیم.

۳- آینه را در فاصله ی بیشتر از ۱۵ سانتی متری از چشم خود نگه دارید. بادکنک را کمی به سمت داخل فشار دهید. برای تصویر شما چه اتفاقی می افتد؟

آینه محدب می شود و تصویر خود را مستقیم و کوچکتر می بینیم.

برچسب شده در: