در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات نهم

6. انگیزه ها و هدف های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپاییان از ارتباط با ایران دوره صفوی را از متن درس استخراج و دسته بندی کنید.

1) حملات مداوم عثمانی ها: اروپاییان برای کاستن حملات عثمانی ها به اروپا درصدد تقویت رابطه خود با ایران برآمدند

2) تاسیس شرکت های بزرگ تجاری:که تمایل داشتند در ایران فعالیت تجاری کنند بنابراین نمایندگانی برای عقد قرارداد به ایران امدند.

3) یکسان سازی فرهنگی به منظور رواج دین وفرهنگ خود درایران  که زمینه ساز مصرفکالاهای اروپایی بود