در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات چهارم

1- با توجّه به فعّالیت درس 9، بگویید که ساختن سکّه ی طلا به دستور داریوش چه نقشی در داد و ستد و تجارت داشت؟

1- معایب داد و ستد کالا به کالا که عبارت بودند از عدم نیاز فروشنده به کالای خریدار ، سختی خرید و فروش، کالاهایی که با هم تبادل می شد گاهی اوقات ارزش یکسان نداشت، فاسد شدن آن ها را از بین برد و باعث بهبود داد و ستد شد.

2- در جدول زیر جاهای خالی را پر کنید.

اقدام داریوشنتیجه
انتخاب شهرباناداره ی راحتر کشور
ساختن راه هاارتباط بهتر و سریع تری بین شهرها با یکدیگر و با پایتخت به وجود آمد.
ساختن چاپارخانهآماده به حرکت بودن اسب ها و سهولت کار نامه رسان ها
تشکیل سپاه چند هزار نفریآماده به جنگ بودن جهت دفاع از مملکت خویش

3- کاربرگه ی شماره ی (8) (ابزارها و وسایل ایران باستان) را کامل کنید.

image 8