در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی هفتم

1- قرار است دانش آموزان سال اول یک مدرسه به اردو بروند. آنها می‌خواهند در اردو چادر بزنند. تعداد افراد چادرها باید مساوی باشند. کلاس اول الف 30 دانش آموز دارد. در این کلاس از چادرهای چند نفره می‌توان استفاده کرد؟ چرا؟

جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی هفتم

30 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1

کلاس اول ب، 36 دانش آموز دارد. برای این کلاس چه چادرهایی می‌توان بر پا کرد؟ چرا؟

36 ، 18 ، 12 ، 9 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

اگر قرار باشد یک نوع چادر، برای هر دو کلاس تهیه کنیم، چادرهای چند نفره مناسب است؟ چرا؟

6 ، 3 ، 2 ، 1

اگر قرار باشد از چادر مشترک برای دو کلاس استفاده شود و تعداد دانش آموزان یک چادر بیشترین تعداد باشد تا چادر کمتری تهیه شود، چادر چند نفره مناسب است؟

6

2- دو عدد 24 و 18 را در نظر بگیرید. می‌خواهیم بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد را پیدا کنیم.
امید از روش زیر استفاده کرد:

18، 9 ، 6 ، 3 ، 2 ، 2 ، 1 : تمام شمارنده‌های 18
24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 : تمام شمارنده‌های 24
6 ، 3 ، 2 ، 1 = شمارنده‌های مشترک دو عدد
6 = بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد

احمد از روش زیر استفاده کرد. او ابتدا عددها را به صورت ضرب شمارنده‌های اول نوشت.

18=2×3×3
24=2×2×2×3

سپس حاصل ضرب قسمت‌های مشترک آنها را مشخص کرد تا بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک مشخص شود. 2×3=6

گام به گام سایر صفحات درس کوچک ترین شمارنده مشترک

برچسب شده در: