در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم

1- مساحت یکی از استان‌های کشورمان حدود 50000 کیلومتر مربّع است. 16% مساحت این استان جنگل و 42% از آن زمین کشاورزی است.

الف) چند کیلومتر مربّع از این استان، پوشش جنگلی دارد؟ 8000

ب) چند کیلومترمربّع از این استان زمین کشاورزی است؟ 21000

image 79

2- پدر مریم 500000 ریال به او داد. مریم 60% این پول را به یک مؤسّسه‌ی خیریه بخشید، 100000 ریال آن را کتاب خرید و 10% آن را در قلّک خود پس انداز کرد. با توجّه به زیر مسئله‌ها تعیین کنید مریم:
الف) چند ریال به مؤسّسه‌ی خیریه داده است؟
 300000

image 80

ب) چند ریال در قلّک خود پس انداز کرده است؟ 50000

image 81

پ) چند درصد از پول برایش باقی مانده است؟

300000+50000+100000=450000300000+50000+100000=450000
500000−450000=50000500000−450000=50000

3- مدیر یک مدرسه 1600000 ریال و مدیر مدرسه‌ی دیگر 2700000 ریال برای کتابخانه‌ی مدرسه‌ی خود کتاب خریدند. کتاب فروش برای آنها 30% تخفیف درنظر گرفت. با توجّه به زیر مسئله‌ها تعیین کنید:

image 82

– هریک از این دو مدیر چند ریال تخفیف گرفته است؟
– هریک از این دو مدیر چند ریال باید به کتاب فروش بدهد؟

1600000−480000=1200001600000−480000=120000
2700000−810000=18900002700000−810000=1890000

image 83

4- می‌دانیم که 10% از نفت خام پس از تصفیه به بنزین تبدیل می‌شود.
برای تولید 200,000 لیتر بنزین مورد نیاز یک شهر، چند لیتر نفت خام باید تصفیه شود؟

image 84

برچسب شده در: