در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 62 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 62 علوم چهارم

1-دو آهنربای تیغه ای را مانند شکل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2-ماشین ها را مانند شکل از رو به رو به هم نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

ماشین‌ها از هم دور می‌شوند و فاصله می‌گیرند.​

3-یکی از ماشین ها را برگردانید و دوباره آنها را به هم نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

ماشین‌ها به هم نزدیک می‌شوند.

در کدام حالت، ماشین ها با هم تصادف می کنند؟

در حالتی که آهن‌رباها از قطب‌ها غیر هم نام به هم نزدیک شوند. ماشین ها با هم تصادف می کنند

در کدام حالت، ماشین ها از هم دور می شوند؟

در حالتی که آهن‌رباها از قطب‌های هم نام به هم نزدیک شوند. ماشین ها از هم دور می شوند

از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه گیری: قطب‌های هم نام یکدیگر را می‌رانند و قطب‌های غیر هم نام یکدیگر را جذب می‌کنند.

1-چهار عدد آهنربا را شماره گذاری کنید.

2-گیره ی کاغذ را روی صفر خط کش قرار دهید.

همان طور که مشاهده کردید، قطب های همنام آهنربا یکدیگر را دفع و قطب های ناهمنام یکدیگر را جذب می کنند. آیا آهنربا ها قدرت جذب یکسانی دارند؟

3-آهنربای شماره ی 1 را روی خط کش قرار دهید و به آرامی به گیره ی کاغذ نزدیک کنید.

4-فاصله ای را که در آن آهنربا، گیره ی کاغذ را جذب می کند،

اندازه بگیرید و در جدول یادداشت کنید.

5-مرحله ی 3 را  با آهنرباهای شماره ی3 ،2و 4 تکرار کنید.

فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می‌شودشماره‌ی آهن ربا
۳ سانتی متر۱
۱ سانتی متر۲
۲ سانتی متر۳
4 سانتی متر۴
جواب فعالیت صفحه 62 علوم چهارم

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

قدرت آهن ربا در همه‌ی آهن‌رباها یکسان نیست.

برچسب شده در: